Psychiatrie

Psychiatrie je obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch a chorob. Na psychiatrii jsou léčeni lidé, trpící poruchami chování a jednání ať už ve vztahu k vlastní osobě, nebo k druhým.

Psychiatrická onemocnění

Psychiatrické poruchy v sobě zahrnují onemocnění nezávažná, kdy jsou na psychiatrii napravovány různé odchylky v nazírání na problémy a okolí, které nijak neohrožují zdraví a život pacienta a jeho okolí, ale jsou pro pacienta stresující a zhoršují kvalitu života (různé neurózy, fobie).

Ze závažných onemocnění, která mohou ohrožovat pacienta a jeho okolí jsou to především deprese (v těžkých případech se sklonem k sebevražednému chování), maniodepresivní stavy, paranoidní stavy a různé formy schizofrenie. Také některé sexuální deviace mohou ohrožovat okolí pacienta.

Vznik psychiatrických onemocnění

Spousta psychiatrických poruch nemá příčinu přímo v pacientovi, ale jsou následkem duševních traumat, které přišly z okolí. V takovýchto případech je nutno dopátrat se této příčiny a snažit se o nápravu komplexní (rodina, partnerské vztahy, zaměstnání).

Některé psychické poruchy vznikají jako reakce na nepřiměřený stres (úmrtí blízkého člověka, oběti přepadení, znásilnění, účastníci dopravních a jiných nehod), kdy se mohou rozvinout velice svérázné odchylky v chování, připomínající některá specifická psychiatrická onemocnění. V takovýchto případech bývá nutná především dlouhodobá psychoterapeutická léčba, většinou podpořená medikamentozní terapií.

Mnohá psychiatrická onemocnění lehčího i těžšího rázu v sobě zahrnují i tzv. somatizaci obtíží (psychické problémy se začnou projevovat jako fyzické nemoci, které ale nemají žádnou organickou příčinu). Takoví pacienti představují velice obtížný diagnostický problém a často procházejí jednotlivá nemocniční oddělení, kde jsou dlouhou dobu vyšetřováni pro zjištění příčiny, která nakonec není odhalena (ani nemůže být). Tito pacienti si bohužel svůj stav neuvědomují.

Cílem psychiatrie je jednak léčba všech těchto nemocí, v případě, že není známa příčina těchto poruch, nebo jsou nevyléčitelné, pak se psychiatrie snaží u pacientů o co největší soběstačnost a zapojitelnost do společnosti. Děje se tak jednak na základě medikamentózní terapie a dále ve vytváření podmínek kvalitního a bezpečného zázemí pacientů.